DT 22-08-17

DT 22-08-17

A.
10’ E2MOM (5 sets):
Back Squat x 8 reps @ 65-75%.
B.
3 RFT
400 m Run
20 push up
30 DU
40 air squat